EU måste prioritera global rättvisa

EU har länge varit till stor nytta för medlemsländerna och deras utveckling. Nu måste EU även se till omvärlden och prioritera global rättvisa högre än sina egna ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen. Det skriver Malte Roos som kandiderar till Europaparlamentet för Miljöpartiet.

Ända sedan dess grundande har Europeiska Unionen varit en viktig aktör för att främja utveckling och utjämning av skillnader mellan de europeiska länder som deltagit i projektet. Men samtidigt som EU varit ett viktigt positivt instrument för att främja medlemsstaternas intressen så har det arbetet alltför ofta skett på bekostnad av de ekonomiska och politiska intressena för människor och länder i världens fattigare regioner. Det måste förändras.

Ska världen senast 2030 kunna utrota den extrema fattigdomen och minska all fattigdom med minst 50 procent – såsom utlovats i de Globala målen för hållbar utveckling – så krävs det att EU under den kommande mandatperioden tar ett större globalt ansvar för att främja hållbar utveckling i hela världen. EU måste helt enkelt prioritera global rättvisa och solidaritet med världens utsatta högre än sina egna ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen. Detta kräver politiska reformer inom främst fyra områden.

1. Klimatpolitiken. Klimatförändringarna har historiskt orsakats främst av produktion och konsumtion i världens rika länder, men drabbar främst de länder och människor som inte har råd att skydda sig och sina samhällen. Det gör det till en av de mest centrala rättvisefrågorna idag, och ställer krav på EU att driva på för ambitiösa och snabba utsläppsminskningar. EU bör införa en utsläppsbudget som tvingar alla medlemsländer att minska utsläppen med 10-15 procent varje år, samtidigt som man ska fortsätta att driva upp priserna på koldioxid för att göra miljöförstöring ekonomiskt olönsamt.

2. Migrationspolitiken. EU har under lång tid gjort det svårt att immigrera till Europa från det Globala Syd, oavsett om migranterna är flyktingar eller arbetskraftsinvandrare, vilket har tvingat många migranter till allt farligare rutter. Samtidigt är migration ett av de absolut mest effektiva sätten att lyfta människor ur fattigdom, och kan även gynna mottagarländerna som får välbehövlig arbetskraft. EU måste skapa fler säkra och lagliga vägar för flyktingar att resa till Europa för att söka asyl, och utveckla bättre system för ekonomiska migranter att arbetskraftsinvandra och arbeta under goda villkor.

3. Handelspolitiken. Internationell handel är ett av de bästa instrumenten för att stärka ett lands ekonomi och skapa förutsättningar för att lyfta människor och samhällen ur fattigdom. Tyvärr har europeiska handelsavtal med länder i det Globala Syd tenderat att innehålla klausuler som gynnar stora multinationella företag och köpare i Europa på bekostnad av miljölagstiftning och arbetares villkor. En verkligt effektiv och ömsesidigt fördelaktig internationell handel kräver rättvisa handelsavtal mellan EU och omvärlden. I förhandlingar om framtida handelsavtal ska EU fortsätta att montera ner handelshinder, samtidigt som man värnar om rättvisa villkor och hållbart utnyttjande av naturresurser och öppnar upp för insyn i förhandlingarna.

4. Biståndspolitiken. Som en av världens största ekonomier har EU möjligheten att vara en av de bästa biståndsgivarna. Trots detta så uppgår EU:s bistånd till långt under 0.7 procent av bruttonationalinkomsten, och en alltför stor del av biståndspengarna går till projekt för att hindra flyktingar att ta sig till Europa. Varken fattigdomsbekämpning, jämställdhet eller klimatförändringarna är heller prioriterade områden för EU:s biståndspolitik. Kommande mandatperiod behöver biståndspolitiken reformeras i grunden, så att den bygger på Parisavtalet, Agenda 2030 och internationella människorättskonventioner.

Ett grönt och progressivt EU kan vara en kraft för rättvisa och solidaritet i en osäker omvärld. Men då krävs det ett Europaparlament fullt av miljöpartister som kämpar för att göra den politiken till verklighet.

Läs debattartikeln i Biståndsdebatten.

————————

“Därför behöver EU-parlamentet fyllas med miljöpartister”

De kommande tolv åren kommer att avgöra Europas och världens framtid. Därför behöver Europaparlamentet fyllas med miljöpartister som kämpar för radikal klimatpolitik, mänskliga rättigheter och global rättvisa,  skriver Malte Roos (MP) som kandiderar till Miljöpartiets Europaparlamentslista.

De kommande tolv åren är bland de viktigaste i världens moderna historia. Med de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, så har världens länder åtagit sig att senast år 2030 bland annat utrota den extrema fattigdomen för alla människor överallt, att främja jämställdhet och demokrati, och att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Enligt forskarna har vi samtidigt samma tidsrymd, tolv år, på oss att minska utsläppen av växthusgaser så mycket att vi kan undvika en klimatkatastrof. De politiska beslut som fattas under dessa kommande tolv år kommer därför att forma den värld vi lever i för hundratals år framöver.
EU ska vara en positiv grön kraft

För att uppnå de globala målen och för att förhindra en klimatkatastrof krävs kraftfulla och progressiva internationella samarbeten och lagstiftningar. Europeiska unionen har potentialen att vara ett sådant kraftfullt och progressivt samarbete som kan driva den globala och regionala utvecklingen i rätt riktning, men då måste vi ha partier och länder som tror på EU och är beredda att driva på för de reformer som behövs. Jag kandiderar till Miljöpartiets Europaparlamentslista för att jag vet att EU kan vara den positiva gröna kraft som världen saknat.

EU:s politik måste reformeras

Som världens största biståndsgivare och som en av världens största ekonomier så är EU både skyldiga, och har utmärkta förutsättningar, att bidra till en hållbar utveckling i hela världen. Tyvärr har konservativa, liberala, socialistiska och nationalistiska regeringar och parlamentariker under en lång tid sett till att EU:s beslut ofta drivs av medlemsländernas egna ekonomiska och militära intressen, snarare än vad som är bäst för världen i stort. Det är tydligt i biståndspolitiken, där bistånd sällan ges till de mest behövande och ofta villkoras utifrån givarnas egna intressen, såväl som i handelspolitiken där lagstiftning till skydd för miljön och mänskliga rättigheter luckras upp till förmån för multinationella företags vinstmarginaler. Det är därför av största vikt att under nästa mandatperiod reformera EU:s bistånds-, handels- och utrikespolitik så att de grundas i Parisavtalet, Agenda 2030 och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna.

EU ska vara en föregångare

Global rättvisa och solidaritet måste vara grundpelare i utvecklandet av ett grönare och mer demokratiskt EU. Det innebär att EU också måste ta ett större fredsbyggande och fredsbevarande ansvar, med större fokus på medling och institutionsbyggande och mindre på militära insatser, och avsluta all vapenhandel med odemokratiska och krigförande länder. Vidare innebär det att EU måste bekämpa de antidemokratiska krafterna inom unionen som vill nedmontera rättssystemen och aktivt diskriminerar minoritetsgrupper. Detta kräver ett starkare och effektivare, men också mer demokratiskt, EU med öppna och transparenta institutioner och bättre möjligheter till medborgarinflytande. Som parlamentariker vore mitt uttalade mål att göra EU till en föregångare inom internationellt demokratiskt beslutsfattande och en förkämpe för utsatta människors rättigheter globalt och regionalt.

EU är lösningen

De kommande tolv åren kommer att avgöra Europas och världens framtid. Därför behöver Europaparlamentet fyllas med miljöpartister som kämpar för radikal klimatpolitik, mänskliga rättigheter och global rättvisa. Jag vill representera Miljöpartiet och svenska folket i Europaparlamentet för att ge partiet och parlamentet en röst för ett mer rättvist och solidariskt EU. För jag vet att EU är lösningen på våra utmaningar.

Läs debattartikeln i Altinget.